Osobní doprava nejen pro studenty

5.3.3 Prvky s vlivem na bezbariérovou přístupnost:

Tyto prvky, se kterými je možno se setkat v železničních stanicích a na zastávkách, se dělí do třech skupin podle jejich lokalizace: 1. prvky ve venkovních prostorech – komunikace pro chodce, nástupiště a nástupištní...

5.3.2 Hlavní zásady bezbariérové přístupnosti

Zásady se dělí do tří skupin podle toho, zda se jedná o bezbariérovou přístupnost dopravních staveb, kmenových dopravních prostředků a ostatních dopravních prostředků.U dopravních staveb musí být všechny nové stavby (objekty), určené pro užívání...

Přepravované osoby se dělí do čtyř hlavních skupin:

D) osoby zdravotně handicapované – vyžadují zvláštní opatření během přepravního procesu a dále se dělí následovně:– Skupina pohybově postižených – osoby se sníženou schopností chůze a těžce pohybově postižení (osoby na vozíčku pro invalidy)....

5.3 Přeprava handicapovaných osob železniční dopravou

Česká republika (resp. České dráhy) hodlá přistoupit k memorandu technické subkomise COST 335 „Přístupnost železničních systémů pro cestující“ o postupném naplňování potřeb a práv osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve veřejné železniční...

5.2.2 Požadavky na infrastrukturu v místech zastavení

Stejně jako v předešlé kapitole, tak i zde je třeba si uvědomit, o jaký druh dopravního prostředku a typ dopravní cesty se jedná. Mezi všeobecné požadavky patří umístění míst zastavení co nejblíže zónám s...

5.1.5 Bezpečnost provozu

O tomto již opět bylo krátce pojednáno v první části skript, na doplnění k pasivní bezpečnosti cestujících je třeba také uvést to, že ve vozidle se například používají nehořlavé nebo alespoň špatně hořlavé a...

5.1.2 Minimalizace doby potřebné na obrat vozidel

Tato problematika spadá do dopravy železniční a je ovlivněna typem nasazovaného vozidlového parku; v železniční dopravě se používají tzv. vratné nebo nevratné soupravy. Typickým zástupcem vratných souprav jsou elektrické motorové jednotky, kde uvedená doba...

5.1.4 Vyšší kapacita vozidel příměstské dopravy

Pokud se snažíme o snižování měrné hmotnosti vozidel příměstské dopravy, lze to dosáhnout především zvýšením jejich kapacity. V praxi se využívají dvoupodlažní (patrová) vozidla, jako jsme toho svědky u autobusů ve Velké Británii nebo...