Osobní doprava nejen pro studenty

2.2.1 Vazba dopravních prostředků v uzlech

V ITJŘ se klade důraz na sladění linek mezi sebou v uzlech – místech, kde se setkávají. Výhodných přestupních vazeb se dosahuje prostřednictvím časově blízkých příjezdů a následných odjezdů. V ideálním případě spoje jednotlivých...

Časové přirážky jsou

– nezbytné s ohledem na očekávaná i nepředvídaná zdržení (zpomalení ve smyslu prodlužování). Nepředvídaná zdržení (např. prodloužení pobytu v důsledku nástupu a výstupu cyklistů) jsou zohledněna formou pravidelné přirážky. Předvídaná zdržení (např. omezení rychlosti...

Změny parametrů vozidlového parku

Jde především o nasazování:– vozidel lehké konstrukce,– vozidel s naklápěcími skříněmi,– vozidel s vyšší dovolenou konstrukční rychlostí a akcelerací,– vozidel s upraveným vnitřním prostorem,– vratných souprav v železniční dopravě pro redukci pobytu v koncových...

2.2 Konstrukce Integrovaných taktových jízdních řádů

V regionální dopravě je možno se zcela výjimečně setkat s jejím uspořádáním do hvězdic linek se sloučenými uzly (více typické pro příměstskou dopravu). Obvykle je zde více uzlů, které jsou mezi sebou propojeny cestami...

2.1 Požadavky na Integrované taktové jízdní řády

Ke splnění cíle, kterým je spolehlivější fungování systému, je třeba uskutečnit určitá opatření. Tato opatření se dají rozdělit na opatření stavebně technická, opatření provozní (z hlediska zajištění provozní technologie) a v neposlední řadě i...

2. INTEGROVANÝ TAKTOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

Jak už bylo výše uvedeno, vyšším stupněm taktového jízdního řádu (jeho nadstavbou) s liniovým uspořádáním v příměstské dopravě je Integrovaný taktový jízdní řád, používaný v regionální dopravě. Jeho podstata spočívá v koordinaci taktových jízdních...

1. CHARAKTERISTIKA REGIONÁLNÍ DOPRAVY

V zahraničí, především v Německu, je v regionální dopravě cílem vytvoření takové nabídky veřejné dopravy, která by na předem stanoveném území (např. území jedné spolkové země) vytvořila plošnou nabídku nejen pro příměstské oblasti, ale...

III. REGIONÁLNÍ DOPRAVA A INTEGROVANÝ TAKTOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

1. CHARAKTERISTIKA REGIONÁLNÍ DOPRAVYV kapitole, věnující se příměstské dopravě, byla zaměřena pozornost na dopravu v příměstských aglomeracích. Pro toto byla typickou situací příměstská oblast s hustou zástavbou, vyšší přepravní poptávkou a centristicky uspořádanými linkami...

6. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Příměstská doprava je spolu s dopravou městskou a regionální jedním z důležitých prvků, který zajišťuje dopravní obslužnost v městských aglomeracích a uspokojuje tak přepravní požadavky cestujících. Protože se zde pokrývají vysoké hodnoty přepravních proudů,...