Osobní doprava nejen pro studenty

4.2 Další členění letecké dopravy a její specifika

a) vnitrostátní a mezinárodní letecká doprava je ta, která je uskutečňována na vnitrostátních (domestic) nebo mezinárodních (international) tratích. Mezinárodní tratě se rozlišují dále podle délky na krátké (short haul), střední (medium) a dlouhé (long...

4. LETECKÁ DOPRAVA

Letecká doprava je nejmladší, ale nejdynamičtěji se rozvíjející dopravní obor v oblasti přepravy osob a zboží. Letadla, řízení jejich provozu, globální zajišťování koordinace letových řádů, letových tras, provozu letišť a distribuce letenek vyvolaly dynamiku...

3.1 Vodní osobní doprava v České republice

V České republice je možné se setkat pouze s vodní osobní dopravou rekreačního charakteru. Zejména se jedná o přepravu na dolním toku Labe od státní hranice s Německem (z Drážďan), potom v pražské aglomeraci...

3. VODNÍ OSOBNÍ DOPRAVA

Vodní osobní doprava vytváří alternativu k dalším uvedeným druhům dopravy, což je patrné hlavně v západoevropských zemích. Jeho výhodou je velmi malý jednotkový odpor, pokud se vodní dopravní prostředky porovnají s železničními a hlavně...

2.2.1 Odstavná a parkovací stání

Odstavná a parkovací stání se navrhují:= na parkovacích pruzích podél komunikací, kde se stání řadí podélně ke komunikaci,= na parkovacích pásech podél komunikací, kde se řadí kolmo nebo šikmo ke komunikaci,= na samostatných plochách,...

2.2.2 Hygienické a technické požadavky

Při navrhování umístění odstavných a parkovacích stání se musí dbát základních hygienických požadavků na ochranu životního prostředí. Musí se respektovat zejména ochrana před hlukem, chvěním, výfukovými plyny a ochrana povrchových a podzemních vod před...

2.2 Statická doprava

Statická doprava, označovaná též jako „doprava v klidu“, je nedílnou součástí dopravního procesu především u individuální automobilové dopravy, ale také i u některých níže uvedených vozidel. Poněvadž vozidla IAD nejsou neustále v provozu, nesmí...

2. INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA A STATICKÁ DOPRAVA

V posledních letech dochází k nárůstu vlastnictví osobních automobilů, což má za následek změny v sociálních zvycích obyvatelstva. Proto se v poslední době setkáváme například se situací, že obyvatelé města k cestám ve volném...