Osobní doprava nejen pro studenty

4.4 Metoda anketní

Výše uvedené metody nám dávají sice určitou představu o stávající situaci v přepravě osob, nikoliv však o představách a potřebách cestujících z hlediska kvality a způsobu organizace osobní dopravy. Přesnost této metody závisí na...

4.2 Metoda přímého sčítání

Princip této metody spočívá v sledování a přímém sčítání počtu přepravovaných cestujících v dopravních prostředcích, vozech, v jednotlivých stanicích a zastávkách.Sčítání spočívá v:– určení počtu cestujících přicházejících a odcházejících v jednotlivých místech zastavení dopravního...

Cílem průzkumu je:

– získání údajů o intenzitách a směrování přepravních proudů, které slouží pro návrh změn koncepce dopravy, pro tvorbu linek a modernizaci dopravní sítě, stanovení potřebného rozsahu vozového parku a zvýšení kvality systému přemisťování v...

4. METODY URČOVÁNÍ PROUDŮ CESTUJÍCÍCH

Přepravní průzkumy jsou hlavní součástí dopravní analýzy a ve své úplnosti a ucelenosti odpovídají charakteru sociologických průzkumů s kritérii statistické průkaznosti. Přepravní průzkumy poskytují rozsáhlé statistické soubory a při jejich zpracování se získají spolehlivé...

3.4 Aspekty kvality různých zájmových skupin

Při vytváření nabídky osobní dopravy proti sobě stojí zájmy jednotlivých subjektů:1. Dopravce – provozovatel dopravy má zájem co nejvíce maximalizovat svůj zisk. Proto například bez dotací odmítá provozovat ztrátové spoje v neatraktivních časových polohách...

Pro řízení kvality přepravy je nutná:

schopnost řízení jednotlivých aspektů kvality. Pro toto řízení je nutné mít soubor informací, dat a metod, které umožní hodnocení a rozhodování. Informace o kvalitě lze rozdělit na nekvalifikované a kvalifikované. Nekvalifikované informace jsou silně...

3.2 Kvalita přepravních služeb

Dopravní systém, jeho struktura a procesy jsou závislé na přímém i nepřímém působení okolních vlivů. Kvalita poskytované dopravy je dána soustavou aspektů, označovaných jako ukazatele kvality: pravidelnost, spolehlivost, bezpečnost, rychlost, hospodárnost, přiměřená cena přepravy,...

3.2 Kvalita přepravních služeb

Dopravní systém, jeho struktura a procesy jsou závislé na přímém i nepřímém působení okolních vlivů. Kvalita poskytované dopravy je dána soustavou aspektů, označovaných jako ukazatele kvality: pravidelnost, spolehlivost, bezpečnost, rychlost, hospodárnost, přiměřená cena přepravy,...